Tietosuojaseloste

Tämä on Live Light Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 18.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

Live Light Oy, Isokankaantie 90, 69600 Kaustinen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yrittäjä, toimitusjohtaja Juho Isokangas, juho.isokangas@livelight.fi 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja käyttäjärekisteri.

4. Tietosuojaselosteen soveltaminen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn Live Light Oy:n toiminnassa ja palveluissa. Lisäksi sovelletaan tietojen käsittelyyn, joihin liittyy livelight.fi -verkkopalvelun sekä muiden, yrityksen, digitaalisten palveluiden, käyttö, tarjoaminen ja vastaanottaminen.  

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– tietosuojalaki
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työntekijöiden (freelancerit) kontaktointi, asiakkaiden kontaktointi, asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Freelancereita voidaan luokitella osaamisalueensa mukaan ammattiryhmiin ja täten parantaa kulloinkin sopivien henkilöiden kontaktointia.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite) sekä mahdollinen yritys/organisaatio ja asema, laskutustiedot
– www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite
– tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tilattujen palveluiden tiedot ja muutokset niissä
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

7. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään toistaiseksi tai niin kauan kuin kohdassa 5mainitut käyttötarkoitukset ovat perusteltuja. Asiakassuhteita koskevissa henkilötiedoissa noudatetaan myös kirjanpitoa ja verotusta koskevaa lainsäädäntöä ja sen asettamaa säilytysvelvoitetta. Tietojen säilyttämisen perusteiden täyttymistä arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa henkilötietoja poistetaan järjestelmästämme.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta / käyttäjältä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti eikä lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai muille ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena tilanteet, joissa työn tai tilauksen loppuunsaattaminen vaatii yhteystietojen jakamista. Muusta tietojen jakamisesta tai julkaisemisestai sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja  digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeun ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

– saada tieto ja vahvistus häntä koskevista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä
– vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
– kieltäytyä suoramarkkinoinnista
– perua henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus mikäli käsittely kyseisessä tapauksessa perustuu aikaisemmin annettuun suostumukseen
– pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, ”oikeus tulla unohdetuksi” (pl. mahdolliset muut lailliset velvoitteet, kohta 6).

Lisäksi rekisterissä olevilla henkilöillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tapauksissa.

Edellä mainituissa tapauksissa asiasta tulee lähettää kirjallinen pyyntö/ilmoitus rekisterinpitäjälle esimerkiksi sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa muutospyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi liiketoiminnan muutoksien tai lainsäädännön sitä vaatiessa. Tehtyjen muutosten merkitys arvoidaan ja rekisteröityjä informoidaan tarvittaessa.